Re: [問卦] 聽過最奇怪的台語是什麼?

全文轉貼自PTT八卦版~
https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1442343993.A.7FC.html


以早看–過个一寡仔臺語詞。 ——————————— 淋大燭/倒淋大燭[lâm-tuā-tsik/tò-lâm-tuā-tsik] http://i.imgur.com/tTOTrsh.jpg

http://i.imgur.com/GGlM4AB.jpg

 

徛啉[khiā-lim] http://i.imgur.com/GfD10Gy.jpg

 

孔明拖車[khóng-bîng thua-tshia] http://i.imgur.com/6jHe8QC.jpg

http://i.imgur.com/eP5Qv7q.jpg

 

雙頭蛇[siang-thâu-tsuâ] http://i.imgur.com/UzNhAXq.jpg

http://i.imgur.com/B6KMorV.jpg

 

鼎崁鼎[tiánn-khàm-tiánn] http://i.imgur.com/wWR3eAf.jpg

 

槌摃槌[thuî-kòng-thuî] http://i.imgur.com/biBfDEf.jpg

 

弓布篷[king-pòo-phâng] http://i.imgur.com/VD7IUK8.jpg

 

行後山[kiânn āu-suann] http://i.imgur.com/Xs9inrO.jpg

 

上馬寒[tsiōnn-bé-hân]、落馬瘋[loh8-bé-hong]:房事引起死亡。 雞形[ke-hîng]、雞角性[ke-kak-sìng]:房事早洩。 馬形[bé-hîng]:房事慢射。 室風[sik-hong]:房事所引起个病。例:食酒行房[hîng-pâng/kiânn-pâng]會著室風 。 食頭清[tsiah8-thâu-tshing]:佮第一擺接客个查某性交。 找契尾[tsāu-khè-bué/khuè-bé]:佮斷交个查某人閣做最後一擺个關係。 鯪鯉空[lâ-lí-khang]:佮「抐 妳空[lā# lí-khang]」仝音。「抐舌」个「抐」。

http://i.imgur.com/hAEGsGL.jpg

http://i.imgur.com/1vaKFbt.jpg

 

烏蒂仔[oo-tì-á]:陰核。 粉蟯[hún-giô]:陰戶:例:粉蟯水,氵臿氵臿ᄎw[tshap-tshap-tih]。 消敨[siau-tháu]:去妓女戶開查某。 形容查某儂个陰戶: 馬面深溝[bé-bīn tshim-kau] 凸頭退後[phòng-thâu thè-āu] 大魚喙束口[tāi-hî-tshuì sok-kháu] 犁壁面厚草[lê-piah-bīn kāu-tsháu] 桃花面姦死毋走[thô-hue-bīn kàn-sí m7-tsáu]

廣告

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com Logo

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google+ photo

您的留言將使用 Google+ 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

w

連結到 %s

%d 位部落客按了讚: